vdpi.nl
Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 

STATUTEN V.D.P.I.

NAAM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Gevang5

                                                   
PLAATS VAN VESTIGING

Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel aldaar.

DOEL

Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. De belangen der leden te behartigen, alsmede
b. Op het gebied van DJI voornoemd en op die terreinen welke geacht kunnen
    worden daarmee verband te houden, nuttig werkzaam te zijn.

Deze doelstelling dient bij Huishoudelijk Reglement nader uitgewerkt te worden.

MIDDELEN

Artikel 4.
Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:
a. Het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe ideeën op haar gebied;
b. Het houden van vergaderingen en het doen houden van lezingen, hetzij voor
    eigen leden, hetzij voor anderen;
c. Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, welke op haar
    gebied werkzaam zijn;
d. Andere middelen, welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

BOEKJAAR

Artikel 5.
Het boekjaar, gelijk aan het verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
Als lid tot de vereniging kunnen toetreden:
a. Functionarissen die een functie vervullen (actieve leden) of hebben vervuld en
    niet meer actief werkzaam zijn (post-actieve leden) binnen een
    managementteam of directie als genoemd in artikel 1 van deze statuten.
b. Functionarissen die een functie vervullen waarvan bij besluit van de 
    Algemene ledenvergadering is bepaald deze functies toe te laten tot het
    lidmaatschap.

De aanmelding tot het lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris te geschieden. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van toelating door het bestuur. Het huishoudelijk reglement stelt nadere regels omtrent aanmelding en toelating.

Lees de volledige statuten

Inloggen ForumInloggen

Hier kunt u inloggen met uw account. Heeft u nog geen account?

Klik hier

AgendaAgenda