vdpi.nl
Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
 
 

HUISREGLEMENT V.D.P.I.

DOEL
Artikel 1.
Het bestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan op, dat de goedkeuring van de Algemene ledenvergadering behoeft.                                                            

Gevangenis _cel _1614605a

MIDDELEN TOT REALISATIE VAN HET DOEL

Artikel 2.
Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen om zich te doen voorlichten of te doen bijstaan.

Artikel 3.
Het bestuur is bevoegd geschriften te doen opstellen en te verspreiden of te doen verspreiden onder de leden van de vereniging en onder alle personen en instanties, waarvan zij het in het belang der verwezenlijking van de doelstelling der vereniging gewenst acht dat zij van deze geschriften kennis nemen.

AANMELDING TOT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 4.
De aanmelding tot het lidmaatschap moet bevatten: naam, voornamen, adres en woonplaats benevens de inrichting waar men werkzaam is. De leden zijn gehouden veranderingen schriftelijk ter kennis van de secretaris te brengen. Het bestuur geeft schriftelijk kennis over de al dan niet toelating, in het laatste geval onder opgave van redenen.

EINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5.
De opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris. Van de vervallenverklaring van het lidmaatschap door toepassing van artikel 7 sub d. der statuten wordt door het bestuur op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering melding gedaan.
Het bestuur is gehouden een besluit van de Algemene ledenvergadering ingevolge artikel 7 sub e. van de statuten binnen acht dagen bij aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene te brengen.

BESTUUR

Artikel 6.
Van verkiesbare plaatsen in het bestuur geeft het bestuur ten minste tien dagen voor de vergadering, waarop de verkiezing plaats vindt, schriftelijk kennis aan de leden. Tot voor het begin van deze vergadering kunnen kandidaten worden gesteld, zowel door het bestuur als door de leden; stelt een lid een ander lid kandidaat, dan dient van deze kandidaat bij de kandidaatstelling een bereidverklaring bij het bestuur aanwezig te zijn.

Lees het volledige huisreglement

Inloggen ForumInloggen

Hier kunt u inloggen met uw account. Heeft u nog geen account?

Klik hier

Agenda